Naturreservat

Svartbäcksmåla naturreservat, som berör åtta fastigheter, ägs i sin helhet av Nybro kommun. Reservatet omfattar 345 hektar, varav 291 hektar är skogsmark. Reservatet förvaltas av samhällsbyggnadsnämnden medan tillsyn, tillstånd och dispenser hanteras av miljö- och byggnämnden.

Reservatsföreskrifter

Reservatets bildande

Svartbäcksmålaområdet köptes in av Nybro kommun under 1970-talet från Pukebergs glasbruk. Naturförhållandena och närheten till Nybro stad innebar att friluftslivet i området snabbt utvecklades efter att kommunen blev ägare. Motionsslingor anordnades och schaktmassor och rivningsrester från expansionen av staden användes för att skapa en slalombacke.

Redan i kommunens första naturinventering 1973 föreslogs att Svartbäcksmåla borde avsättas som naturreservat, främst med tanke på friluftslivet och området geologiska värden. Natur-inventeringar genomförda under 1990-talet visade att området även har ett rikt växt- och djurliv. Ju mer området utvecklades som friluftsområde desto fler konflikter uppstod mellan allmänhetens behov av rekreation och normalt skogsbruk.

När miljöbalken trädde i kraft 1 januari 1999 fick kommunerna möjlighet att besluta om vissa områdesskydd, bland annat naturreservat. I samband med arbetet att ta fram en fördjupad översiktsplan för Nybro stad i början på 2000-talet tog politikerna fasta på önskemålen om ett starkare skydd för Svartbäcksmåla. Önskemålen omvandlades till ett konkret förslag och i och med att naturvårdsverket godkände kommunens ansökan om värdeminskningsbidrag, beslutade kommunfullmäktige 27 oktober 2003 att bilda Svartbäcksmåla naturreservat.

Naturvärden

I naturreservatet hittar du en stor variation av naturtyper, allt från djupa barrblandskogar och lundartade lövskogar till torra, sandiga marker och blöta alkärr.

I barrskogen, som varierar från mörka granskogar till öppna tallskogar, hittar du både vanliga skogsarter som kungsfågel och skogsödla, men du kan även stöta på mer sällsynta arter som tjäder, nattskärra, mosippa och ryl. I skogarna har du även goda möjligheter att plocka bär och svamp. I de rika lövskogarna längs vattendragen hittar du den sällsynta sumpviolen och kanske hör grönsångare eller mindre flugsnappare sjunga. På torrare marker dominerar ek och lönn.

Blåbär

På de torra öppna markerna kan du höra trädlärkans vemodiga sång och, om du går försiktigt, se den vackra, men sällsynta sandödlan. På sommaren myllrar dessa områden av insekter, där bland annat de färgrika bastardsvärmarna är lätta att komma inpå livet.

Längs vattendragen kan du koppla av i skuggan och njuta av vattnets porlande. Om du är uppmärksam kan du hitta forsärlan vippande på stenarna i ån eller se kungsfiskaren flyga förbi. Vintertid kan du följa vinterbadaren strömstarens jakt på småkryp i vattnet eller kanske se spår av utter i snön.

sankt-sigfridsan-2

Sankt Sigfridsån

Det finns många spännande växter och djur för dig att upptäcka! Rapportera gärna det du hittar på Artportalen. I april 2018 var 1 585 arter som påträffats i Svartbäcksmåla inrapporterade på Artportalen – 366 arter kärlväxter, 371 svampar, 80 lavar, 577 ryggradslösa djur, 138 fåglar, 9 grod- och kräldjur och 13 däggdjur, men endast 27 mossor och 2 fiskar!

Geologi

Enorma mängder smältvatten strömmade till och en issjö, kallad Baltiska issjön, växte fram. Den täckte stora delar av södra Sverige och när du står vid OK-stugan i Svartbäcksmåla befinner du dig invid den forna issjöns strand. Vågorna svallade marken, stenar och block frilades och rundades. Issjöns högsta strandlinje är i Nybro 81 m ö h. Stora isblock bröts loss från moderisen och blev liggande kvar. Grus och sand lade sig vid blockens sidor och letade sig in mellan dem. Till sist fick isblocken ge upp i kampen mot värmen. Det enda som återstår av dessa isblock är gropar i marken, som kallas dödisgropar. I Svartbäcksmåla finns ett helt dödislandskap.

En unik kil av is

Istidsvintrar varvades med arktiska somrar. Kölden spräckte marken och när översta jord¬lagret tillfälligt befriades från tjälen sipprade jorden ner i den frusna sprickan. Under århundraden bearbetas den av nya sprickbildningar och nerrasande jord. Långt senare upptäcks den ovanligt välformade iskilen i sandtaget vid OK-stugan. En del av iskilen kan du idag hitta i kommunhusets foajé, där en bit av kilen konserverats.

Friluftsliv

Eftersom syftet med naturreservatet delvis är att gynna friluftsliv och rekreation har du goda möjligheter att både njuta av en stilla vandring i naturen och att träna så att svetten lackar. För tillfället pågår ett utvecklingsprojekt för att vidareutveckla aktivitetsområdet.

Skogsbruk

I Svartbäcksmåla naturreservat bedriver Nybro kommun ett skogsbruk anpassat till friluftslivet och de naturvärden som finns i området. Vissa av avverkningarna genomförs för att återskapa värden, till exempel tidigare kulturmiljöer, eller för att stärka värden. Långsiktigt kommer kommunen att minska andelen barrskog och öka andelen lövskog, för att gynna den biologiska mångfalden och stärka områdets rekreationsvärden.

Efter stormar blir ibland en del träd liggande (vindfällen). För att gynna växter- och djur som är beroende av död ved kommer en hel del träd att få ligga kvar. Av samma anledning lägger kommunen på vissa platser upp högar med trädrester och grenar, till exempel lövträd avverkade inne i staden. Högarna brukar kallas ”faunadepåer” och är försedda med informationsskyltar. Träd som ligger i vägen för friluftslivsaktiviteter och träd som utgör en fara, tas bort.

Kommande/pågående naturvårdsåtgärder

I reservat genomför kommunen även vissa riktade insatser för att stärka växt- och djurlivet i området. De senaste åren har bland annat en del barrskog avverkats på norra sidan om ån för att gynna ek och lönn. På de övergivna åkermarkerna pågår försök med att skapa öppna sandytor för att gynna bin och andra pollinerande insekter och i den gamla grustäkten längs ån har planterad tall tagits bort för att gynna torrmarksväxter, insekter, sandödlorna och den mindre strandpiparen.