Kultur/Historia

Svartbäcksmåla

Efterledet- måla är vanligast i kommunen och betyder mäta. Namnet härstammar från senmedeltiden och avser nybyggen eller utgårdar från äldre gårdar. Den förste brukaren av Svartbäcksmåla är biodlare Olof. På 1600-talet beskrivs det som kronotorp med tillhörande mjölkvarn.

Ömsom vin ömsom vatten. År 1628 är tillgångarna inte mindre än en häst, två oxar, sex kor, två kvigor, tre får, två lamm, ett ungsvin, två tunnor utsäde och en skäppa svedjeråg. Några år senare är man oförmögen att betala arrende.

Båtsmännen avlöser varandra men släkten Karp biter sig fast. Änkor med eller utan fattigvård är inhysta och på ägorna bor flera torpare. Vid ån anlägger man en 84 alnar lång damm och ett sågverk. På 1870-talet köps Svartbäcksmåla upp av Pukebergs glasbruk. Bruket har behov av stora mängder ved och utrymme till sina anställda.

Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse

Under 2010 gjorde Kalmar läns museum en inventering av bebyggelsen i Nybro stad för att identifiera kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Inventeringen har sammanställts i en rapport som ska utgöra ett underlag för det kommunala arbetet med att värna bebyggelsens kulturvärden. I denna rapport kan du bland annat läsa om två stycken torp, Karpatorpet och torpet Målen, som klassats som särskilt värdefulla byggnader.

Karpatorpet

Karpatorpet är, på grund av hussvamp, borttaget. Grunderna och delar av trädgården finns kvar att se, och på platsen finns en informationsskylt där du kan läsa om torpets historia. Vill du veta mer om Karpatorpet så kan du läsa den antikvariska förundersökning som Kalmar läns museum, på uppdrag av Nybro kommun, tog fram inför rivningen.

Målen

Torpet Målen, som restaurerades under 2021, kan du se i Svartbäcksmåla. Torpet ligger i anslutning till koloniområdet, inte långt ifrån den stora parkeringen.
Vill du veta mer om Målen så kan du läsa den kulturhistoriska rapport som Kalmar läns museum, på uppdrag av Nybro kommun, tog fram inför restaureringen.

Torpet Målen i Svartbäcksmåla.

Kolbottnar

Vid en rykande kullformad hög arbetar en svettig och sotig kolare. Han har över en månads arbete framför sig och passar kolmilan noga. Elden kan slå igenom och göra allt arbete ogjort. Den staplade veden är täckt med granris och stybb och elden regleras med draget genom tändhålet. Milan är omsorgsfullt uppbyggd av 150 kubikmeter ved och strax intill finns kolarens koja. Långt senare, när både kol och mila gått upp i rök, syns ännu resterna i terrängen. Plana eller upphöjda cirkulära ytor med avvikande växter. Gräver du i mossan blir fingrarna svarta av kol.

Tjärdalar

Kluckande sipprar tjäran ur hålet vid tjärdalens botten. Högen av kådrika tallstubbar ska under en vecka sakta brinna och tjäran kramas ur träet. Tjäran tappas på tunnor och levereras till skeppsbyggerierna i Kalmar. Övergivna tjärdalar syns som fördjupningar i backslänter. Fina exemplar finner du norr om Viktoriavallen, intill OK-stugan och i den nordöstra delen av området.